Crofton Shotokan School of Karate 

Click to watch these JKA Kata Videos:

Heian Shodan   Meikyo    Heian Nidan    Heian Sandan    Heian Yondan

Heian Godan    Tekki Shodan    Tekki Nidan    Tekki Sandan    Bassai -dai

Jion    Empi    Hangetsu    Nijushiho    Gankaku    Chinte    Gojushiho-Dai 

Gojushiho-Sho    Jitte   Kanku-dai  Sochin

Bassai-sho   Kanku-sho   Unsu